HOTLINE: 0243 9933 879
Email: nguyendanghien@hdteisco.vn

DỰ ÁN

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ:

Thời gian dự kiến hoàn thành

Năm 2018
Tiến độ: Năm 2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

2018
Tiến độ: 100%

Thời gian dự kiến hoàn thành

2018
Tiến độ: 100%