HOTLINE: 0243 9933 879
Email: nguyendanghien@hdteisco.vn

DỰ ÁN

Thời gian dự kiến hoàn thành

2017
Tiến độ: 100%

Thời gian dự kiến hoàn thành

29/06/2017
Tiến độ: 100%

Thời gian dự kiến hoàn thành

29/06/2017
Tiến độ: 100%

Thời gian dự kiến hoàn thành

2017
Tiến độ: 100%