HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

Luật bảo vệ môi trường nắm 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường năm 2005

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.[pdf-embedder url="http://hdteisco.vn/wp-content/uploads/2018/05/Luat-bao-ve-moi-truong-ban-hanh-nam-2014.pdf"]

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

[pdf-embedder url="http://hdteisco.vn/wp-content/uploads/2018/05/Luat-bao-ve-moi-truong-ban-hanh-nam-2014.pdf"]

CÁC TIN KHÁC