HOTLINE: 0243 9933 879
Email: nguyendanghien@hdteisco.vn

Dự Án Cấp Nước

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tháng 9 năm 2020
Tiến độ: Tháng 9 năm 2020

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ:

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ:

Thời gian dự kiến hoàn thành

2017
Tiến độ: 2017