HOTLINE: 0243 9933 879
Email: Sales@hdteisco.vn

Dự Án Khác

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đã hoàn thành
Tiến độ: Đã hoàn thành

Thời gian dự kiến hoàn thành

Tiến độ:

Thời gian dự kiến hoàn thành

Năm 2018
Tiến độ: Năm 2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

2018
Tiến độ: 2018

Thời gian dự kiến hoàn thành

31/12/2017
Tiến độ: 31/12/2017

Thời gian dự kiến hoàn thành

2017
Tiến độ: 2017